Wålabor Förr

Syfte och mål

Wålabor förr är namnet på ett projekt som syftar till att beskriva  Västervåla sockens alla boställen i Västmanland, samt människorna som bodde och verkade där. Målgrupp är bygdens invånare, nu och i framtiden. Avsikten med denna websida är att redovisa den information som hittills har samlats in.

Projektets mål

På lång sikt är förhoppningen att det insamlade materialet skall kunna publiceras i en bok eller annan motsvarande form.

Bakgrund

Som nyinflyttad i Västervåla undrade jag vilka som bodde här förr, och hur de levde. Sockenboken (En socken och en sjö) ger visserligen en mycket god överblick, men jag var nyfiken på mer detaljer. Det finns ett exempel från en socken i Småland där man har tagit fram en liten bok som beskriver alla boställen i socknen och deras respektive historia.

Vision

Visionen är således, att Västervåla skall ha en bok eller ett häfte som kompletterar den existerande sockenboken, men som beskriver i första hand torpen, i andra hand gårdarna och i tredje hand centralorten Ängelsberg.

Arbetet påbörjades 2008, men antages ta flera år. Just nu (början av 2016) finns nästan 6000 personer i databasen.

Om underlag för släktforskning

Den mest självklara informationskällan för släktforskaren är naturligtvis de personer som fortfarande lever. Tyvärr inser man ofta alltför sent värdet av denna källa. Så vår uppmaning till alla är att fråga ut äldre anhöriga om vad som sig i släkten tilldragit haver. Sådan information får ofta must och märg på ett sätt som andra källor sällan kan motsvara.

Den därnäst viktigaste informationskällan är, åtminstone här i Sverige, våra kyrkböcker. För en stor del av de svenska församlingarna finns kyrkböcker tillgängliga för tiden ända bort till 1600-talet. Dessa är mikrofilmade och finns tillgängliga för släktforskare, dels på Riksarkivet, Landsarkiven och på andra ställen såsom tex Släktforskarhuset i Leksand. Större delen av kyrkoböckerna finns också tillgängliga på Internet genom tjänster som erbjuds av av olika operatörer såsom Arkiv Digital, SVAR mfl. Detta har varit den allra viktigste källan för arbetet med denna släktbeskrivning.

Utöver dessa källor finns naturligtvis många andra arkiv.

Tillförlitligheten hos informationskällor

Man måste komma ihåg att människan inte är en helt igenom rationell varelse. Detta leder till att information vi finner i vilken som helst källa alltid riskerar att vara inkorrekt på något sätt. Vi har därför funnit det nödvändigt att notera källan till all information som vi matar in i vår databas. När vi hittar någon avvikande uppgift, kan vi därigenom kontrollera och värdera den och basera det fortsatta arbetet på den mest trovärdiga informationen. Ibland har tex husförhörslängder andra uppgifter om födelsetid än vad som står i födelseboken. Om det sedan beror på slarv eller att personen i fråga har velat framstå som äldre eller yngre är inte gott att veta. Vi tillmäter födelsebok och dödsbok större trovärdighet än husförhörslängderna i detta avseende eftersom de noteringarna är samtida med respektive händelse.

Förkortningar

Följande förkortningar och konventioner användes:

Förkortning

Betydelse

Förklaring

Fbo

Födelsebok

Förteckning över födda och döpta i församlingen. Fördes av prästerna i samband med dopet. Anger födelse- och dopdatum samt barnets namn. Brukar också ange faddrarnas namn och föräldrarnas namn, åtminstone fadern. Ofta anges också föräldrarnas hemvist i församlingen.

Dbok eller DB

Bok över döda och begravda

Förteckning över avlidna och begravda. Fördes av prästerna i samband med begravningar. Anger vanligen namn och ålder för den avlidne och nämner ibland också andra uppgifter såsom dödsorsak, föräldrars namn.

Hfl

Husförhörslängd

Syftet med husförhören var att kontrollera att all befolkningen hade rätt kunskaper inom kristendomen. Men resultatet ur släktforskningssynpunkt blev en förteckning över personerna i varje hushåll i hela landet. Där kan man se in- och utflyttningar i församling, ofta även flyttningar inom församlingen. Man kan naturligtvis också se vilka som har fötts eller dött.

Vbok

Vigselbok

Förteckning över vigslar i församlingen.

GID xxxx.xx.xxxx

Genline Database

Identifierar en viss kyrkobokssida i databasen hos Genline AB

Teknik

Datalagring

Projektet lagrar all information i en databas som är baserad på den kommersiellt tillgängliga programvaran FileMaker. Databasen innehåller tre register av central betydelse: personer, boställen, och boenden.

Hantering av Personuppgifter beskrivs under det separata menyvalet GDPR.

I det andra registret lagras information om fastigheten. Boende-registret slutligen, knyter ihop person och fastighet med en viss tidsperiod. Där lagras också periodens uppgift om personens titel, såsom dräng, torpare etc.

För närvarande är databasen programmerad så att de dokument som beskriver boplatserna samt personlistan kan genereras automatiskt för att underlätta uppdatering av web-sidan.

Websida

De delar av websidan som inte genereras automatiskt från databasen, hanteras tillsvidare manuellt, direkt i html-koden. Vi strävar inte efter någon avancerad design utan vill bara redovisa projektets fakta.